Reading

A group show conceived to explore the idea and act of reading featuring works by aajiao, Chen Wei, Cheng Ran, Heman Chong, Simon Fujiwara, Ryan Gander, Guo Hongwei, Li Ran, Michael Lin, Henrik Olesen, Qiu Anxiong, Wang Taocheng, Werker Magazine, Ming Wong, Zhao Zhao, etc.

12/10 — 17/11 2013
 
Leo Xu Projects, S
 Lane 49, Building 3, Fuxing Xi Road, 
 Xuhui District, Shanghai 200031, China.

leoxuprojects.com